Τετάρτη

Βιβλιογραφία για την κατηγορία "Αγχώδεις διαταραχές"

Για τη δημιουργία των ερωτήσεων της κατηγορίας "Αγχώδεις διαταραχές" χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη βιβλιογραφία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

 • Γλυκού, Μ. (2003). Πρόγραμμα διαχείρισης του άγχους σε παιδιά σχολικής ηλικίας και πιθανές αλληλεπιδράσεις με το άγχος στιγμής και το διαχρονικό άγχος. Διπλωματική Εργασία. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία. 
 • Herbert, M. (1992). Άρνηση στη σχολική φοίτηση. Στο Μ. Herbert (Α. Καλαντζή-Αζίζι, επιμ.), Ψυχολογικά προβλήματα εφηβικής ηλικίας (σσ. 98-103). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 • Καλαντζή-Αζίζι, Α. & Καραδήμας, Ε.Χ. (2003). Ένα πιλοτικό πρόγραμμα για ομαδική διαχείριση του φοιτητικού στρες: περιγραφή και προκαταρκτικά δεδομένα. Ψυχολογία, 10, 330-342. 
 • Καλαντζή-Αζίζι, Α., Καραδήμας, Ε.Χ., Κόλλια, Η.-Θ., Ρούσση-Βέργου, Χ.Ι., Γεωργίου, Ε., Τσίλια, Α.Μ., Τζάβελου, Ε., & Γλυκού, Μ. (2004). Προγράμματα διαχείρισης του στρες σε παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς. Στο Μ. Ζαφειροπούλου & Γ. Κλεφτάρας (επιμ.), Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία του Παιδιού (σσ. 395-434). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 • Kαραδήμας, Ε. (2001). Διαχείριση του στρες σε εφηβικό πληθυσμό: Στρατηγικές και τεχνικές στο πλαίσιο μιας ακολουθίας. Στο Π. Χηνάς (Επιμ.), Ψυχολογία και Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Εταιρεία Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας. (φάκελος άρθρων, ΙΕΘΣ) 
 • Καραδήμας, Ε.Χ. (2004). Στρες και διαχείριση του στρες στο σχολικό πληθυσμό. Στο Α. Καλαντζή-Αζίζι & Μ. Ζαφειροπούλου (επιμ.) Προσαρμογή στο Σχολείο: Πρόληψη και Αντιμετώπιση Δυσκολιών (σσ. 405-423). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 • Καραδήμας, Ε.Χ. (2008). Στρες, οι επιπτώσεις του στην υγεία και οι ενδιάμεσοι μηχανισμοί. Στο Φ. Αναγνωστόπουλος & Ε. Καραδήμας (επιμ.), Υγεία και Ασθένεια: Ψυχολογικές Διεργασίες (σελ. 477-499). Αθήνα: Λιβάνη. 
 • Κόλλια, Η.-Θ. (2004). Πρόγραμμα διαχείρισης του στρες σε παιδιά με νεφρωσικό σύνδρομο. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας. 
 • Κόλλια, Η.-Θ., Καλαντζή-Αζίζι, Α., Μόττη-Στεφανίδη, Φ., & Στεφανίδης, Κ. (2007). Διαχείριση του στρες σε παιδιά με νεφρωσικό σύνδρομο. Στο Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου (επιμ.) Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρονες Προσεγγίσεις (σσ. 148-179). Αθήνα: Ατραπός. 
 • Ronen, T. (1999). Η γνωστική – εξελικτική θεραπεία στα παιδιά (Μ. Ζαφειροπούλου, επιμ.). Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός. 
 • Stallard, P. (2006). Σκέφτομαι σωστά – Νιώθω καλά (Μ. Ζαφειροπούλου, επιμ.). Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός. 
 • Τζάβελου, Ε. (2003). Πρόγραμμα διαχείρισης του άγχους σε παιδιά σχολικής ηλικίας και πιθανότητες αλληλεπίδρασης με τις δυνατότητες και δυσκολίες των παιδιών. Διπλωματική Εργασία. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία. 
 • Τσίλια, Α.-Μ. (2002). Διαχείριση του στρες και πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης σε εκπαιδευτικούς. Διπλωματική Εργασία. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία. 
 • Ψύλλου, Ρ. & Ζαφειροπούλου, Μ. (2009). Τα φιλαράκια: Πώς να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά συναισθήματα; Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 • Για το Πρόγραμμα «Πρώτων Βοηθειών» για τη Διαχείριση του στρες, βλ. την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών: www.uoa.gr/skf

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

 • Albano, A., & Barlow, D. H. (1997). Breaking the vicious cycle: Cognitive- behavioral group treatment for   socially anxious youth. Στο E. D. Hibbs, & P. Jensen (Επιμ.), Psychosocial treatment for child and adolescent disorders (3rd edition εκδ., σσ. 43-62). Washington: American Psychological Association. 
 • Beidel, D. c., & Turner, S. M. (1998). Shy Children, phobic adults. Washington: American Psychological Association. 
 • Craske, M. (1997). Fear and anxiety in children and adolescents. Bulletin of the Menninger Clinic , 61, σσ. 4-36. 
 • Howard, B. L., & Kendall, P. (1996). Cognitive-behavioral family therapy for anxiety disordered children: A multiple baseline evaluation. Cognitive Therapy and Research , 20, σσ. 423-443. 
 • Kearney, C.A. & Albano, A.-M. (2007). When children refuse school: a Cognitive – Behavioral Therapy Approach –Therapist Guide. Oxford: Oxford University Press. 
 • Kendall, P.C. (1991). Child and Adolescent Therapy: Cognitive-Behavioral Procedures. New York: Guilford Press. 
 • Petermann, F. (Ed). (2000). Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie und Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe. 
 • Petermann, M., & Petermann, F. (1996). Training mit sozial unsicheren Kindern. Mόναχο: Beltz. 
 • Stallard, P. (2009). Anxiety: Cognitive behavior therapy with children and young people. East Sussex: Routledge. 
 • Albano, A.M. (2009). Special Series: Intensive Cognitive-Behavioral Treatments for Child and Adolescent Anxiety Disorders. Cognitive and Behavioral Practice, 16, 358-362. 
 • Bernstein, G.A., Bernat, D.H., Victor, A.M., & Layne, A.E. (2008). School-Based Interventions for Anxious Children: 3-, 6-, and 12-Month Follow-ups. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47(9), 1039-1047. 
 • Bernstein, G.A., Layne, A.E., Egan, E.A., & Tennison, D.M. (2005). School-Based Interventions for Anxious Children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 44(11),1118-1127. 
 • A Fonseca, D., Cury, F., Fakra, E., Rufo, M., Poinso, F., Bounoua, L., & Huguet, P. (2008). Implicit theories of intelligence and IQ test performance in adolescents with Generalized Anxiety Disorder. Behaviour Research and Therapy, 46, 529-536. 
 • Davis, T.E., Kurtz, P.F., Gardner, A.W., & Carman, N.B. (2007). Cognitive-behavioral treatment for specific phobias with a child demonstrating severe problem behavior and developmental delays. Research in Developmental Disabilities, 28, 546-558. 
 • Ehrenreich, J.T. & Santucci, L.G. (2009). Special Series: Intensive Cognitive – Behavioral Treatments for Child and Adolescent Anxiety Disorders. Cognitive and Behavioral Practice, 16, 290-293. 
 • Ginsburg, G.S. & Newmann - Kingery, J. (2007). Evidence-based Practice for Childhood Anxiety Disorders. Journal of Contemporary Psychotherapy, 37, 123-132. 
 • Kendall, P.C. & Barmish, A.J. (2007). Show-That-I-Can (Homework) in Cognitive-Behavioral Therapy for Anxious Youth: Individualizing Homework for Robert. Cognitive and Behavioral Practice, 14, 289-296. 
 • Khanna, M.S. & Kendall, P.C. (2008). Computer-Assisted CBT for Child Anxiety: The Coping Cat CD-ROM. Cognitive and Behavioral Practice, 15, 159-165. 
 • Leong, J., Cobham, V.E., de Groot, J., & McDermott, B. (2009). Comparing different modes of delivery: a pilot evaluation of a family-focused, cogntitive-behavioral intervention for anxiety-disordered children. European Child & Adolescent Psychiatry, 18, 231-239.  
 • March, J.S. (2009). The future of psychotherapy for mentally ill children and adolescents. Journal of Child Psychology and  Psychiatry, 50(1-2), 170-179 
 • Monga, S., Young, A., & Owens, M. (2009). Evaluating a cognitive behavioral therapy group program for anxious five to seven year old children: a pilot study. Depression and Anxiety, 26, 243-250. 
 • Neil, A.L. & Christensen, H. (2009). Efficacy and effectiveness of school-based prevention and early intervention programs for anxiety. Clinical Psychology Review, 29, 208-215. 
 • Oest, L.-G. (2008). Cognitive behavior therapy for anxiety disorders: 40 years of progress. Nordic Journal of Psychiatry, 62(1), 5-10. 
 • Rodebaugh, T.L., Holaway, R.M., & Heimberg, R.G. (2004). The treatment of social anxiety disorder. Clinical Psychology Review, 24, 883-908. 
 • Sauter, F.M., Heyne, D., Westenberg, P.M. (2009). Cognitive Behavior Therapy for Anxious Adolescents: Developmental Influences on Treatment Design and Delivery. Clinical Child and Family Psychology Review, 12(4),  310-335. 
 • Sherrill, J.T. (2008). Commentary: Expanding the Research Agenda on Interventions for Child and Adolescent Anxiety Disorders. Cognitive and Behavioral Practice, 15, 166-171. 
 • Siqueland, L., Rynn, M., Diamond, G.S. (2005). Cognitive behavioral and attachment based family therapy for anxious adolescents: Phase I and II studies. Journal of Anxiety Disorders, 19, 361-381. 
 • Wood, J.J., McLeod, B.D., Piacentini, J.C., & Sigman, M. (2009). One-Year Follow-up of Family versus Child CBT for Anxiety Disorders: Exploring the Roles of Child Age and Parental Intruisiveness. Child Psychiatry and Human Development, 40, 301-316. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΒΙΩΝ

 • Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P. & Teasdale, J.D. (1979). Learned Helplessness in Humans: Critique and Reformulation. Trends in Behaviour Therapy. London: Academic Press.Ledoux, J. (1999). The Emotional Brain. Phoenix Ed.
 • Basoglou, M., Mineka, S., Paker, M. et al.(1997). Psychological preparedness for trauma as a protective factor in survivors of torture. Psychological Medicine, 27, 1421-1433.Marks, I.M. (1987). Fears, Phobias and Rituals. Oxford University Press
 •  Μέλλον Ρ. (2007) Ψυχολογία της Συμπεριφοράς. Εκδόσεις Τόπος 
 • Μέλλον Ρ. (2005) Η ανάλυση της συμπεριφοράς Τόμος Α΄. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 
 • Mineka, S. & Cook, M. (1986). Immunization against the observational conditioning of snake fear in rhesus monkeys. Journal of Abnormal Psychology, 95(4), 307-318. 
 • American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 4th ed. (DSM-IV). Washington, DC, American Psychiatric Association, 1994. 
 • Barlow H. D. (1988). Anxiety and Its Disorders-The Nature and Treatment of Anxiety and Panic: New York, Guilford, 1988. 
 • Barlow H. D. (1993). Clinical Handbook of Psychological Disorders. The Guilford Press NY London. 
 • Foa B. Edna & Wilson Reid (2001) Stop Obsessing How to overcome your obsessions and compulsions. Bantam Books. 
 • Kozak J. Michael & Foa B. Edna (1997) Mastery of Obsessive Compulsive Disorder. Graywind Publications 
 • Μάνος, Ν. (1997). Βασικές Αρχές Κλινικής Ψυχιατρικής. University Studio Press. 
 • Rapoport Judith (1990)  The boy who couldn’t stop washing. Fontana Paperbacks. 
 • Hawton, K., Salkovskis, M. P., Kirk, J. & Clark, D. M. (1993) Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric Problems. Oxford University Press

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΒΙΕΣ

 • Foa, E. B, & Kozak, M.J. (1986). Emotional processing of fear; Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99, 20-35.
 • Bernstein, D. A., Clarke-Stewart, A., Roy, E. J., & Wickens, C. D. (1997). Psychology, 4th ed. New York: Houghton Mifflin.
 • Marks, I. M. (1987). Fears, phobias, and rituals: Panic, anxiety, and their disorders. New York: Oxford University Press.
 • Ost, L. G. (1989). One-session treatment for specific phobias. Behavioral Research and Therapy, 27, 1-7. In Gray, P. (1994). Psychology, 2nd. ed. New York: Worth.
 • Rothbaum, B. O., Hodges, L.F., Kooper, R., Opdyke, D., Williford, J.S., &North, M. (1995). Effectiveness of computer-generated (virtual reality) graded exposure in the treatment of acrophobia. American Journal of Psychiatry, 152, 626-628. 
 • Gros DF, Antony MM. The assessment and treatment of specific phobias: a review. Curr Psychiatry Rep. 2006 Aug;8(4):298-303. Review 
 • Van Gerwen LJ, Spinhoven P, Van Dyck R. Behavioral and cognitive group treatment for fear of flying: a randomized controlled trial. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2006 Dec;37(4):358-71.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου